Privacy Verklaring Promac BV

Om de privacy en de veiligheid van onze klanten en relaties te waarborgen, handelt Promac BV in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens
Promac BV ontvangt bedrijfs- en (functionele) persoonsgegevens als u een aanvraag of een opdracht plaatst bij ons bedrijf.

Die gegevens zijn:

  • naam en adresgegevens bedrijf;
  • naam contactpersoon;
  • telefoon, fax en e-mail van het bedrijf en van de contactpersoon;
  • bankgegevens.


Promac BV verzamelt geen andere (privacy gevoelige) gegevens van klanten/relaties.

Promac verzamelt de gegevens teneinde:

  • uw aanvragen /opdrachten correct te kunnen afhandelen;
  • uw vragen en of contactverzoeken te kunnen beantwoorden;
  • u te informeren over de uitvoering van de aanvraag/opdracht;
  • u te informeren over producten en diensten van Promac BV;


Intern gebruik
De gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik. Promac BV stelt de gegevens nimmer ter beschikking aan derden, tenzij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.


Promac BV maakt ten behoeve van haar bedrijfsvoering gebruik van diensten van externe partijen, waarbij de gegevens van haar klanten/relaties kunnen worden verwerkt. De verwerking is altijd in overeenstemming met de Privacy Verklaring van Promac BV.
De externe partijen treden hierbij op als verwerker voor Promac BV. Promac BV draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborging bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Met de externe partijen heeft Promac een verwerkersovereenkomst gesloten en waar nodig een geheimhoudingsovereenkomst.


Promac BV heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik.


Promac BV slaat de gegevens op, op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts die medewerkers die op basis van zijn of haar functie toegang dienen te hebben tot de gegevens, krijgen ook toestemming voor toegang tot de gegevens. Daarnaast hebben die medewerkers die toegang hebben tot specifieke persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht.

 

Promac BV bewaart de gegevens in overeenstemming met de wet en niet langer dan noodzakelijk.

Inzage
Promac BV heeft het Hoofd van de afdeling FAZ (Financiën en Algemene Zaken) benoemd als de Functionaris Gegevensverwerking.
Als u wilt weten welke gegevens Promac BV van u of uw bedrijf heeft vastgelegd, dan kunt u per mail contact opnemen met het hoof FAZ via info@promac.nl. U kunt via die weg tevens uw wens om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen communiceren dan wel een klacht indienen.

Promac Nieuwsbrief
Incidenteel communiceert Promac BV met haar klanten en relaties door middel van de Promac Nieuwsbrief, over de relevante ontwikkelingen bij Promac BV en het leveringsprogramma van Promac BV. Promac BV verzendt de Nieuwsbrief per e-mail naar de bij haar bekende e-mail adressen. Promac BV zal deze gegevens nooit doorverkopen of voor marketingdoeleinden doorgeven aan derden.

 

Indien u de Promac Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt een bericht sturen aan het Hoofd FAZ via info@promac.nl, met s.v.p. de vermelding van het e-mail adres waarop u de Promac Nieuwsbrief ontvangt.

Noot: Promac BV kan deze Privacy verklaring wijzigen. De wijzigingen maakt Promac BV bekend op deze pagina.

 


Direct Links


Search


Newsletter

<widget><id>10</id><onload>onLoadForm</onload></widget>


 

Van Voordenpark 14

P.O. Box 22
5300 AA Zaltbommel
The Netherlands

E-mail: info@promac.nl

Phone: +31 (0)418 68 33 33